Select Page

Αποφάσεις Εταιρείας

Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρεία

Dimitrios P. Panagiotopoulos & Partners Law Firm

• Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, Αναγνώριση προϋπηρεσίας, Αποζημίωση (Δ.Δ.Εφ. Αθηνών 733/2020, Α405/2019 ΔΠρ. Αθηνών )

Η παράνομη παράλειψη των οργάνων του εναγομένου  ( Δημοσίου ) για πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή καθηγητή  , οδηγεί σε παρανομία και κατ’ επέκταση σε περιουσιακή ζημία του ενάγοντα, ίση με τις αποδοχές που θα ελάμβανε αν υπηρετούσε κανονικά στην ανωτέρω θέση. Στέρηση αποδοχών τις οποίες με βεβαιότητα θα αποκόμιζε  , αν δεν είχε μεσολαβήσει η παράνομη παράλειψη των οργάνων του εναγομένου κατά το άρθρο 105 ΕισΝΑΚ  και καταλογίζει σε βάρος του εκκαλούντος Δημοσίου τα δικαστικά έξοδα .

• Ακύρωση διοικητικής πράξης. Αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση (3724/2018 Μον Εφ. Αθηνών 5ο τμ.Εργατικά ) Επί εφέσεως κατά της; Αριθμ. 63/2015 Αποφάσεως του Μον Πρωτ

Από τις διατάξεις των άρθρων 95 παρ. 5 του Συντάγματος και 50 παρ. 4 του π.δ. 18/1989 (Α’ 8),8), συνάγεται ότι η Διοίκηση, συμμορφούμενη προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας ή διοικητικού δικαστηρίου, υποχρεούται όχι μόνον να θεωρήσει ανίσχυρη και μη υφιστάμενη στο νομικό κόσμο τη διοικητική πράξη που ακυρώθηκε, αλλά και να προβεί σε θετικές ενέργειες για την αναμόρφωση της νομικής καταστάσεως που προέκυψε αμέσως ή εμμέσως από την πράξη αυτή, ανακαλώντας ή τροποποιώντας τις σχετικές στο μεταξύ εκδοθείσες πράξεις ή εκδίδοντας άλλες με αναδρομική ισχύ, προκειμένου να αποκαταστήσει τα πράγματα στη θέση στην οποία θα βρίσκονταν, αν από την αρχή δεν είχε εκδοθεί η ακυρωθείσα πράξη ή δεν είχε λάβει χώρα η ακυρωθείσα παράλειψη (ΣτΕ 2557/2006, 2228, 3170, 3 191/2005, 441/2001, 126/2000). Επειδή, περαιτέρω, στο άρθρο 105 του Εισαγωγικού Νόμου του Αστικού Κώδικα ορίζεται ότι: «για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του δημοσίου κατά την άσκηση της δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί, το δημόσιο ενέχεται σε αποζημίωση, …».

Συνεπώς η εφεσίβλητη ζημιώθηκε από την ανωτέρω παράνομη παράλειψη του εκκαλούντος  και υποχρεώνει το εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το οφειλόμενο ποσό με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής.

• Παράλειψη των οργάνων δημοσίου . Αποζημίωση και χρηματική ικανοποίηση (Διοικητικό Πρωτοδικείο Α10877/2018)

Η παράνομη παράλειψη των οργάνων του εναγομένου  ( Δημοσίου ) για πρόσληψη σε θέση αναπληρωτή καθηγητή , οδηγεί σε παρανομία και κατ’ επέκταση σε περιουσιακή ζημία του ενάγοντα, ίση με τις αποδοχές που θα ελάμβανε αν υπηρετούσε κανονικά στην ανωτέρω θέση. Στέρηση αποδοχών τις οποίες με βεβαιότητα θα αποκόμιζε για έναν χρόνο, αν δεν είχε μεσολαβήσει η παράνομη παράλειψη των οργάνων του εναγομένου. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ παράνομης πράξης με την πρόκληση ή την έκταση της επελθούσας  ζημίας.   ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ  ότι οφείλεται    καταβολή  στο αντίστοιχο  ποσό ως αποζημίωση στον ενάγοντα και   χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης.
Συναφείς Αποφάσεις: Αρ. Απόφ. 12287/2018, Μον. Πρωτοδικείο Αθηνών (Εργατικών Διαφορών) Τμήμα Εφέσεων και , Αρ. Απόφ. 9467/2017Μον Πρωτ. Αθηνών ( Εργατικών Διαφορών , Τμ. Εφέσεων).

Οι ανωτέρω αποφάσεις  έχουν στηριχτεί σε δημοσιευθείσες  αποφάσεις αντιστοίχως   από  το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών  που έκρινε το διοικητικό σκέλος των πράξεων   των δημοσίων οργάνων.

Η εφεσίβλητη ζημιώθηκε από την ανωτέρω παράνομη παράλειψη του εκκαλούντος  και υποχρεώνει το εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα το οφειλόμενο ποσό με το νόμιμο τόκο από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής.

• Σύμβαση αθλητικού Σωματείου με αθλήτρια Πετοσφαίρισης (789/9-6-17 Ειρ. Αθηνων)

Υποκρυπτόμενη Σύμβαση αθλητικού Σωματείου με αθλήτρια Πετοσφαίρισης .παρότι δεν περιλαμβάνεται ειδικότερη αμοιβή στο συμφωνητικό , αποδείχτηκε ότι το εναγόμενο Σωματείο θα κατέβαλε στην αθλήτρια ορισμένο ποσό σε πέντε δόσεις με εγγύηση την έκδοση και υπογραφή από το νόμιμο εκπρόσωπο πέντε γραμματίων εις διαταγήν με δήλη ημέρα λήξεως  την ημέρα καταβολής των συμφωνηθέντων ποσών .

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την Αγωγή ως ουσία βάσιμη και υποχρέωσε το Σωματείο στην καταβολή του οφειλομένου ποσού μετά των νομίμων τόκων κηρύσσοντας προσωρινά εκτελεστή την απόφαση.

• Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή, Προϋποθέσεις ( ΣτΕ 1732/2011 [τμ. Δ΄])

Η άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή επιτρέπεται µόνο στον κάτοχο άδειας, που χορηγείται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Για νόμμη χορήγηση άδειας προπονητή σε συγκεκριμένο άθλημα απαιτείται η πλήρωση των προϋποθέσεων του  άρθρου 31 του ν. 2725/99 μεταξύ των οποίων  πτυχίο ΤΕΦΑΑ µε πρώτη ή κύρια ειδικότητα στο  άθλημα που ζητείται άδεια. «δίπλωµα ειδικότητας», αποτελεί το αυτοτελές «πιστοποιητικό» του ανωτάτου ιδρύματος, του οποίου, μάλιστα, η αυτοτελής έκδοση δεν προκύπτει ότι στηρίζεται σε διάταξη της ισχύουσας για τα ΤΕΦΑΑ νομοθεσίας,   σύμφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 2 του ν. 1268/82 (προστεθέν µε το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 1404/83), όπως ίσχυε τον κρίσιμο χρόνο λήψης του πτυχίου, για τον καθορισμό κατευθύνσεων και ειδικεύσεων του ενιαίου πτυχίου που χορηγεί ένα Τµήµα Σχολής ΑΕΙ, απαιτείτο προεδρικό διάταγµα, το οποίο δεν έχει εκδοθεί εν προκειμένω. Εσφαλμένη πραγματική βάση ότι ο αιτών διέθετε «δίπλωµα ειδικότητας» στο άθληµα της  αντισφαίρισης.

Παρατηρήσεις :  Δ. Παναγιωτόπουλος (2012επμ. ), Νέος Αθλητικός Νόμος [ Σχόλια  Ι. Αναγνωστόπουλος, Η κατ’ άρθρο 31 Άδεια Ασκήσεως επαγγέλματος μετά την 1732/2011απόφαση του ΣτΕ], ΕΚΕΑΔ: Αθήνα, σελ.113-119.

• Ευθύνη αποκλειστικώς αρμόδιων όργανων του Δήμου.Αποζημίωση, Ηθική Βλάβη (ΣτΕ 3295/2012, Τμ. Α’)

Αιτιώδης σύνδεσμος της υπαίτιας πράξεως ή παραλείψεως του ζημιωθέντος με την πρόκληση ή την έκταση της ζημίας. Σε αναιρετικό έλεγχο υπόκειται η κρίση του δικαστηρίου της ουσίας  ως προς το αν τα πραγματικά περιστατικά, συγκροτούν την έννοια του συντρέχοντος πταίσματος και τελούν σε αιτιώδη συνάφεια και ως αντικειμενικώς ορισμένο γεγονός αποτελούν πρόσφορη αιτία του ζημιογόνου αποτελέσματος. Η κρίση σχετικά με τη βαρύτητα του πταίσματος και τον καθορισμό του ποσοστού κατά το οποίο πρέπει να μειωθεί η αποζημίωση, ως αφορώσα σε εκτίμηση πραγμάτων, δεν υπόκειται στον αναιρετικό έλεγχο. Ευθύνη των αποκλειστικώς αρμόδιων όργανων του Δήμου, τα οποία παρέλειψαν να λειτουργούν το ως άνω κολυμβητήριο με το απαιτούμενο από τις διατάξεις της ανωτέρω υπουργικής αποφάσεως προσωπικό ασφαλείας, η οποία  κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ικανή και μπορούσε, αντικειμενικά, να επιφέρει κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων το θάνατο από «πνιγμό εντός ύδατος» κολυμβητή

• Ακύρωση Αποφάσεως Ομοσπονδίας επί υποθέσεως Doping Ίππου (ΑΣΕΑΔ 4/14-1-2014)

Η μη τήρηση (ή εν μέρει τήρηση) των  προβλεπόμενων διατάξεων για την διαδικασία ελέγχου αντί – ντόπινγκ ίππου δεν μπορεί να αναπληρωθεί ή υποκατασταθεί από την εμπειρία, την προσοχή, την υπευθυνότητα και την όποια (έστω και σημαντική) επιστημονική κατάρτιση του διενεργούντος τον έλεγχο (ή/και των συμμετεχόντων σε αυτόν), αφού κανένα τέτοιο περιθώριο δεν αφήνεται ούτε από το γράμμα, ούτε από το πνεύμα των σχετικών διατάξεων και επειδή οποιαδήποτε τέτοια ερμηνεία, αφενός, μεν θα ήταν πλήρως υποκειμενική, αφετέρου δε, θα καθίστατο δυσχερής ο οποιοσδήποτε έλεγχος της ορθότητάς της από οποιοδήποτε δικαιούμενο προς τούτο όργανο. Οι σημαντικές και πολλαπλές ελλείψεις και παρατυπίες,  που σημειώθηκαν κατά την δειγματοληψία της  καθιστούν αναξιόπιστο το αποτέλεσμα της εντόπισης της απαγορευμένης ουσίας .Δεκτή η προσφυγή  ακυρώνεται η απόφαση της οικείας Ομοσπονδίας  εξαφανίζονται οι επιβληθείσες ποινές.  

• Ηθική αυτουργία σε πλαστοπροσωπία ( ΑΣΕΑΔ 23/3-2-2012)

Ακύρωση Αποφάσεως Ομοσπονδίας επί παραπτώματος ηθικής αυτουργίας σε πλαστοπροσωπία ΑΣΕΑΔ 23/3-2-2012,

 

• Ειδικός Συνεργάτης -Τεχνικός Συμβούλος. Καταγγελία Σύμβασης εργασίας -Αποζημίωση (Μον.Πρωτ. Πειρ.5/2011)

Διαδοχικές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, Παροχή υπηρεσιών  προς Ομοσπονδία από το έτος 2001, με την ιδιότητα του ειδικού συνεργάτη – τεχνικού συμβούλου. Ανανέωση συνεργασίας με την κατάρτιση νέας έγγραφης σύμβασης εργασίας τετραετούς διάρκειας μεταξύ αυτού και της τελευταίας, θεωρηθείσας από την αρμόδια ΔΟΥ.

Καταγγελία της ένδικης σύμβασης εκ μέρους του, με την άσκηση της υπό κρίση αγωγής, κατ’ άρθρο 672 ΑΚ, λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του εναγομένου σωματείου που συνίσταται στην αδικαιολόγητη μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του επί εξάμηνο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν την αγωγή και ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι το εναγόμενο υποχρεούται να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των εβδομήντα επτά χιλιάδων διακοσίων πενήντα (77.250,00). ΜΟΝ. ΠΡΩΤ.ΠΕΙΡ 5/2011 Διαδικασία Εργατικών Διαφορών.

 

• Ακυρότητα σύμβασης εργασίας Προπονητή (Δ.Ε.Ε.Ο.Δ. Π.Κ.21/2010)

Έλλειψη έστω και μιας των    προϋποθέσεων,  οδηγεί αυτοδίκαια σε ακυρότητα  της σύμβασης και το μόνο έγκυρο που υφίσταται είναι  η απλή σχέση εργασίας ανάμεσα στον εργαζόμενο και τον εργοδότη. θεμελίωση τις αξιώσεων μόνο ως προς την καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών. Σε άκυρη σύμβαση δεν υφίσταται αξίωση από άκυρη σύμβαση της καταβολής μη δεδουλευμένων μισθών μέχρι τη λήξη της συμφωνημένης διάρκειας της σύμβασης, ούτε και με τις διατάξεις του αδικαιολόγητου πλουτισμού, καθόσον κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα δεν παρέχονταν υπηρεσίες. . (Δευτεροβάθμια Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών Προπονητών Καλαθοσφαίρισης) Δ.Ε.Ε.Ο.Δ. Π.Κ.21/2010

Παρατηρήσεις :

Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Αν Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Δικηγόρος
Σε: Αθλητική Επισκόπηση Αθλητικού Δικαίου Lex Sportiva, Τομ 9 (2012) .

 

• Αυτοκίνητα. Αντίθετες αγωγές, (3088/2010 Μον. Πρωτ.Αθηνων)

Κρίση και απόρριψη αντίθετης Αγωγής με επιβολή δικαστικής δαπάνης . Κατ’ αουσίαν βάσιμη η αγωγή και Επιβολή αποζημίωσης  σε συνάρτηση με το βαθμό παλαιότητας του αυτοκινήτου και αποκλειστικής υπαιτιότητας του εναγομένου Οδηγού και επιβοιλή χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης και κηρύσσει την απόφαση προσωρινώς εκτελεστή για ορισμένο ποσό  .

 

• Αδειοδότηση συμμετοχής στο Πρωτάθλημα “Super League - ΟΠΑΠ» (ΕΠΟ/ 156/2012)

Η διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού είναι διακριτή και αυτοτελής σε σχέση με την διαδικασία αδειοδότησης της ΕΠΟ ενώ η κατάργηση της υποχρέωσης των ΠΑΕ να προσκομίζουν το πιστοποιητικό του άρθρου 77α δεν βρίσκει έρεισμα ούτε στο προσκομισθέν από τη Super League καταστατικό αυτής. Μη χορήγηση άδειας από τα Όργανα Αδειοδότησης της ΕΠΟ δε θα αποτελεί λόγο υποβιβασμού στην κατώτερη κατηγορία αλλά θα έχει ως συνέπεια την απαγόρευση απόκτησης ποδοσφαιριστών (πλην νέων Ελλήνων ή και γηγενών κάτω των 22 ετών) καθώς και την παρακράτηση 20% εκ των αμοιβών κεντρικής διαχείρισης τηλεοπτικών δικαιωμάτων ως αυτά διανέμονται από τη Super League προς τις ΠΑΕ – μέλη της.

• Φύση των αποφάσεων του Α.Σ.Ε.Α.Δ. (ΣτΕ 2619/2009 [Δ΄ Τμ.])

  Οι αποφάσεις του ΑΣΕΑΔ, που εκδίδονται επί προσφυγών κατά πράξεων οργάνων αθλητικών ομοσπονδιών, σχετικών με την επιβολή σε αθλητές πειθαρχικών ποινών για χρήση απαγορευμένων ουσιών ενέχουν άσκηση δημόσιας εξουσίας, λόγω του εντόνου κρατικού ενδιαφέροντος για την προστασία της δημόσιας υγείας – και δη της υγείας των αθλητών – και για την ευταξία στον αθλητισμό, και αποτελούν, ως εκ τούτου, εκτελεστές διοικητικές πράξεις. Έννομο συμφέρον, ηθικής φύσης, του αιτούντος – αθλητή κατ’ άρθρο 32 παρ. 2 του π.δ. 18/1989 ακόμα και μετά την παύση της ισχύς της προσβαλλόμενης πράξης. Έννοια «πλήρους γνώσης» της προσβαλλόμενης πράξης. Αντίθετη μειοψηφία.
http://www.ekead.gr/images/pdf/ddiki2012.pdf

 

• Yπόθεση doping. Αρχή της ανταπόδειξης (ΑΣΕΑΔ-53/2002 [Β΄ Τμήμα])

 

Yπόθεση doping Αρχή της ανταπόδειξης. Ακύρωνεi thn υπ. 16/12-10-2001 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας Ελλάδας με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας  αθλήτριας ποινή αναστολής δραστηριότητας τεσσάρων ετών και αναδρομική ακύρωση όλων των αποτελεσμάτων που αυτή επέτυχε κατά τους τελευταίους έξι μήνες ,λόγω φαρμακοδιέγερσης που διαπιστώθηκε στις 6-9-2001.
Βλέπε:
Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος (2005), “Υπόθεση Μ, Αθλητικό Δικαιοδοτικό Σύστημα και Εκτελεστότητα Αποφάσεων”, σε: Νομικό Βήμα, 2005:53, σελ. 1192-1201.

Δημήτριος Π. Παναγιωτόπουλος (2005), “Doping και Συμπληρώματα Διατροφής Βίοι Παράλληλοι”, σε: Πρακτικά 15ου Πανελληνίου Σεμιναρίου της Γυναικολογικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας, 29-30 Ιανουαρίου 2005, σελ. 68-79.

Είμαστε στη διάθεσή σας!